सूचना


परिचय

View All

  • एक बर्षे मुद्दती खातामा रकम लगानी गर्ने सम्बन्धी सूचना

  • पाँचौ तह प्रशासन समुह, लेखा र कानुन सहायक तह पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

  • पाँचाौ तह बरिष्ठ प्रशासन सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

  • छैठौ तह, लेखा अधिकृत, लेखा परीक्षण,आ.ले.प.अधिकृत, कम्प्यटर ईन्जिनियर र सूचना प्रविधि अधिकृत पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

  • छैठौ तह प्रशासकिय अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

  • आठौं तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

कपिलमणि ज्ञवाली
कार्यकारी निर्देशक

रमा भट्टराई
प्रवक्ता (9851217892)

लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषयको लागि सम्पर्क नं(9866497218), श्री आविद अन्सारी, शाखा अधिकृत ‍‌