• एक वर्षे मुद्दती खातामा लगानी गर्ने सम्बन्धी सूचना

  • रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान (नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएकाे सूचना)

  • सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा