परिचय

View All

  • सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्याविधि (पहिलो संशोधन सहित) , २०७५

  • श्रमिक योगदानको दर निर्धारण गरेको सूचना

  • लिखित परीक्षा कार्यक्रम र भवन कायम गरिएको सूचना

  • सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आवश्यक विज्ञहरु सूचीकृत हुने बारेको सूचना

  • कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

  • सामाजिक सुरक्षा काेषमा राेजगारदाता र श्रमिक सूचीकृत हुने सन्दर्भमा जारी गरिएकाे सूचना