Feedback

कार्यकारी निर्देशकहरुको विवरण

सि.नं. फोटो नाम थर कार्य अवधि कैफियत
श्री कृष्ण बहादुर राउत २०६७/०१/२६ देखि २०६७/०४/२६  
श्री पूर्णचन्द्र भट्टराई   थप जिम्मेवारी
श्री दिपक सुवेदी   थप जिम्मेवारी
श्री बुद्धिबहादुर खड्का   थप जिम्मेवारी
श्री केवलप्रसाद भण्डारी २०६९/०१/१२ देखि २०७१/०३/२१  
श्री विश्वनाथ ढकाल   थप जिम्मेवारी
श्री राजु थापा २०७१/११/२९ देखि २०७३/०१/२९  
श्री अनिलकुमार गुरुङ २०७३/०२/१२ देखि २०७३/१२/२४  
श्री मुकुन्द प्रसाद निरौला   थप जिम्मेवारी
१० श्री कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली २०७४/०१/१९ देखि २०७४/०५ /१३  
११ श्री राज कुमार श्रेष्ठ २०७४/०५/१४ देखि २०७५/०३/०४  
१२ श्री श्यामराज अधिकारी २०७५/०३/०६ देखि २०७६/०३/२६  
१३ श्री कपिलमणि ज्ञवाली २०७६/०४/१५ देखि २०८०/०४/१४