Feedback

दाबी फारम

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाको सुविधा दावी फाराम पुरा पढ्नुहोस्
अस्पतालले कोष समक्ष पेश गर्ने दावी फारम पुरा पढ्नुहोस्
मातृत्व सुरक्षा योजनाको सुविधा दावी फारम पुरा पढ्नुहोस्
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा दावी फारम पुरा पढ्नुहोस्
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको दावी फाराम पुरा पढ्नुहोस्
अवकाश सुबिधा योजनामा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धित फारम पुरा पढ्नुहोस्
औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सम्बन्धित फारम (निवृत्तभरण पश्चात ) पुरा पढ्नुहोस्
स्वेच्छिक अतिरिक्त रकम जम्मा गर्ने फारम पुरा पढ्नुहोस्
अवकाश भुक्तानी फारम पुरा पढ्नुहोस्
१० अवकाश सुबिधा योजनामा रकमान्तर गर्ने फारम पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा १० मा १ देखि १० सम्म