Feedback

पाठयक्रम

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
प्रशासन सेवा, कानून समूह तह ८ को तृतीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
प्रशासन सेवा सवै समूहको ९ औ तहको प्रथम पत्र पुरा पढ्नुहोस्
बिबिध सेवा, कम्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ९ को द्धितीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
प्रशासन सेवा, लेखा समूह तह ९ को द्धितीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
प्रशासन सेवा, बित्त समूह तह ९ को द्धितीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह तह ९ को द्धितीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
बिबिध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ८ को द्धितीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
बिबिध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ८ को प्रथम पत्र पुरा पढ्नुहोस्
बिबिध सेवा, स्वास्थ्य समूह तह ८ को द्धितीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
१० बिबिध सेवा, स्वास्थ्य समूह तह ८ को प्रथम पत्र पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा ५१ मा १ देखि १० सम्म