Feedback

पाठयक्रम

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
विविध सेवा, विज्ञ समूह चार्टड एकाउन्टेण्ट उप समूह तह ८ पुरा पढ्नुहोस्
विविध सेवा, योजना तथा तथ्यांक समूह तह ८ पुरा पढ्नुहोस्
विविध सेवा, योजना तथा तथ्यांक समूह तह ७ पुरा पढ्नुहोस्
विविध सेवा, विज्ञ समूह स्वास्थ्य उप समूह तह ८ पुरा पढ्नुहोस्
प्रशासन सेवा, कानून समूह तह ८ पुरा पढ्नुहोस्
प्रशासन सेवा, कानून समूह तह ६ पुरा पढ्नुहोस्
प्रशासन सेवा, कानून समूह तह ५ पुरा पढ्नुहोस्
विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह १० पुरा पढ्नुहोस्
विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ९ पुरा पढ्नुहोस्
१० विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ७ पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा ३० मा १ देखि १० सम्म