Feedback

निवेदन फारम

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
रोजगारीजन्य दुर्घटनाको स्वघोषणा फारम पुरा पढ्नुहोस्
विविन्न रोजगारदातामा PSSID थप गर्न दिनुपर्ने निवेदन पुरा पढ्नुहोस्
स्वास्थ्य संस्था दर्ता फारम पुरा पढ्नुहोस्
सापटी माग फारम पुरा पढ्नुहोस्
मुल्यांकनकर्ताको रुपमा सूचिकृत हुन निवेदनको ढांचा पुरा पढ्नुहोस्
योगदान रकमलाई अवकाश योजनामा हस्तान्तरण गर्ने निवेदन पुरा पढ्नुहोस्
स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गर्ने निवेदन फारम पुरा पढ्नुहोस्
दक्ष / विज्ञको सुचिमा नाम समावेश गर्ने निवेदन फारम पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा ८ मा १ देखि ८ सम्म