Feedback

पदपूर्ति सूचना

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने कोषका विभिन्न पदहरुको आ. प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना पुरा पढ्नुहोस्
बढुवा सम्बन्धी सूचना (पाचौ तह ) !!! पुरा पढ्नुहोस्
बढुवा सम्बन्धी सूचना (सातौ तह - लेखा ) !!! पुरा पढ्नुहोस्
बढुवा सम्बन्धी सूचना (सातौ तह - प्रशासन ) !!! पुरा पढ्नुहोस्
बढुवा सम्बन्धी सूचना (आठौ तह - विविध ) !!! पुरा पढ्नुहोस्
बढुवा सम्बन्धी सूचना (आठौ तह - लेखा ) !!! पुरा पढ्नुहोस्
बढुवा सम्बन्धी सूचना (आठौ तह - प्रशासन ) !!! पुरा पढ्नुहोस्
बढुवा सम्बन्धी सूचना (नवौं तह - विविध) !!! पुरा पढ्नुहोस्
१० बढुवा सम्बन्धी सूचना (नवौं तह - प्रशासन) !!! पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा १५ मा १ देखि १० सम्म