Feedback

पाठयक्रम

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
२१ प्रशासन सेवा, बित्त समूह बिज्ञ उपसमूह सि ए तह ७ को तृतीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
२२ प्रशासन सेवा, बित्त समूह लगानी उपसमूह तह ७ को तृतीय पत्र जोखिम विश्लेषक पुरा पढ्नुहोस्
२३ प्रशासन सेवा, बित्त समूह बिज्ञ उपसमूह तह ७ को तृतीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
२४ प्रशासन सेवा, कानून समूह तह ७ को तृतीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
२५ प्रशासन सेवा, लेखा समूह तह ७ को तृतीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
२६ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह तह ७ को तृतीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
२७ प्रशासन सेवा, सवै समूह तह ७ को द्धितीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
२८ विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ७ को द्धितीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
२९ विविध सेवा, योजना तथा तथ्यांक समूह तह ७ को द्धितीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
३० विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ६ को द्धितीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा ५१ मा २१ देखि ३० सम्म