Feedback

पाठयक्रम

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
२१ प्रशासन सेवा, लेखा समुह तह ६ पुरा पढ्नुहोस्
२२ प्रशासन सेवा, लेखा समुह तह ५ पुरा पढ्नुहोस्
२३ प्रशासन सेवा, लेखा समुह तह ४ पुरा पढ्नुहोस्
२४ प्रशासन सेवा, उप कार्यकारी निर्देशक तह ११ पुरा पढ्नुहोस्
२५ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह १० पुरा पढ्नुहोस्
२६ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह ९ पुरा पढ्नुहोस्
२७ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह ८ पुरा पढ्नुहोस्
२८ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह ७ पुरा पढ्नुहोस्
२९ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह ६ पुरा पढ्नुहोस्
३० प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह ४ पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा ३० मा २१ देखि ३० सम्म