Feedback

पाठयक्रम

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
४१ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह ४, द्धितीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
४२ प्रशासन सेवा, सबै समूहको, तह ४ प्रथम पत्र पुरा पढ्नुहोस्
४३ प्रशासन सेवा, लेखा समुह तह ४, द्धितीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
४४ प्रशासन सेवा, सबै समूहको प्रथम पत्र, तह ५ पुरा पढ्नुहोस्
४५ प्रशासन सेवा, लेखा समुह तह ६ को तेस्रो पत्र पुरा पढ्नुहोस्
४६ प्रशासन सेवा, सवै समूह तह ७ को प्रथम पत्र पुरा पढ्नुहोस्
४७ विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ६ को प्रथम पत्र पुरा पढ्नुहोस्
४८ विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ७ को प्रथम पत्र पुरा पढ्नुहोस्
४९ प्रशासन सेवा, कानून समूह द्धितीय पत्र, तह ५ पुरा पढ्नुहोस्
५० प्रशासन सेवा, सवै समूहको तह ६ को प्रथम पत्र पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा ५१ मा ४१ देखि ५० सम्म