Feedback

पाठयक्रम

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
३१ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह तह ६ को तेस्रो पत्र पुरा पढ्नुहोस्
३२ प्रशासन सेवा, वित्त समूह तह ६ को तेस्रो पत्र पुरा पढ्नुहोस्
३३ प्रशासन सेवा, कानून समुह तह ६ को तेस्रो पत्र पुरा पढ्नुहोस्
३४ प्रशासन सेवा, सवै समूहको तह ६ को द्धितिय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
३५ विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनिरिङ समूह प्रथम पत्र, तह ५ पुरा पढ्नुहोस्
३६ विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनिरिङ समूह द्धितीय पत्र, तह ५ पुरा पढ्नुहोस्
३७ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह द्धितीय पत्र, तह ५ पुरा पढ्नुहोस्
३८ प्रशासन सेवा, लेखा समूह द्धितीय पत्र, तह ५ पुरा पढ्नुहोस्
३९ विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनिरिङ समूह, तह ४, प्रथम पत्र पुरा पढ्नुहोस्
४० विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनिरिङ समूह, तह ४, द्धितीय पत्र पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा ५१ मा ३१ देखि ४० सम्म