Feedback

पाठयक्रम

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
११ विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ६ पुरा पढ्नुहोस्
१२ विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ५ पुरा पढ्नुहोस्
१३ विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ४ पुरा पढ्नुहोस्
१४ प्रशासन सेवा, वित्त समूह तह १० पुरा पढ्नुहोस्
१५ प्रशासन सेवा, वित्त समूह तह ९ पुरा पढ्नुहोस्
१६ प्रशासन सेवा, वित्त समूह तह ८ पुरा पढ्नुहोस्
१७ प्रशासन सेवा, वित्त समूह तह ७ पुरा पढ्नुहोस्
१८ प्रशासन सेवा, लेखा परीक्षण समूह तह ६ पुरा पढ्नुहोस्
१९ प्रशासन सेवा, लेखा समुह तह ९ पुरा पढ्नुहोस्
२० प्रशासन सेवा, लेखा समुह तह ७ पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा ३० मा ११ देखि २० सम्म