Feedback

सूचना

# नाम/शिर्षक प्रकाशित मिति विवरण
३१ अवकाश दाबी भुक्तानीको कार्य Online बाट मात्र हुने सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
३२ योगदान नियमित गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना पुरा पढ्नुहोस्
३३ ब्याजदर कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
३४ योगदान रकम सरकारले व्यहोर्ने सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
३५ सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
३६ सामाजिक सुरक्षा खबरको पाचौ अङ्क प्रकाशित !!! पुरा पढ्नुहोस्
३७ सामाजिक सुरक्षा खबरको चौथो अङ्क प्रकाशित !!! पुरा पढ्नुहोस्
३८ योगदान नियमित गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! पुरा पढ्नुहोस्
३९ योगदान रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना पुरा पढ्नुहोस्
जम्मा ३९ मा ३१ देखि ३९ सम्म