दावी फारम

क्र.सं. कागजात डाउनलोड
1 औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाको सुविधा दावी फाराम डाउनलोड
2 अस्पतालले कोष समक्ष पेश गर्ने दावी फारम डाउनलोड
3 मातृत्व सुरक्षा योजनाको सुविधा दावी फारम डाउनलोड
4 दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा दावी फारम डाउनलोड
5 आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको दावी फाराम डाउनलोड
6 अवकाश सुबिधा योजनामा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धित फारम डाउनलोड
7 औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सम्बन्धित फारम (निवृत्तभरण पश्चात ) डाउनलोड
8 स्वेच्छिक अतिरिक्त रकम जम्मा गर्ने फारम डाउनलोड
9 अवकाश भुक्तानी फारम डाउनलोड
10 अवकाश सुबिधा योजनामा रकमान्तर गर्ने फारम डाउनलोड