ऐन नियम

सि.नं. दस्तावेजको नाम दस्तावेजको प्रकार  
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ऐन Download
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ नियमावली Download
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन सहित), २०७५ कार्यविधि Download
सामाजिक सुरक्षा कोष (कर्मचारी प्रशासन) विनियमावली, २०७५ विनियमावली Download
कोषको रकम (वाणिज्य बैंकहरुमा) गर्ने लगानी कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि Download
रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि Download
आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७६ विनियमावली Download