Syllabus

SN Date Document Download
1 2019-12-19 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह ४ Download
2 2019-12-19 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह ५ Download
3 2019-12-19 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह ६ Download
4 2019-12-19 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह ७ Download
5 2019-12-19 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह ८ Download
6 2019-12-19 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह ९ Download
7 2019-12-19 प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह १० Download
8 2019-12-19 प्रशासन सेवा, उप कार्यकारी निर्देशक तह ११ Download
9 2019-12-19 प्रशासन सेवा, लेखा समुह तह ४ Download
10 2019-12-19 प्रशासन सेवा, लेखा समुह तह ५ Download
11 2019-12-19 प्रशासन सेवा, लेखा समुह तह ६ Download
12 2019-12-19 प्रशासन सेवा, लेखा समुह तह ७ Download
13 2019-12-19 प्रशासन सेवा, लेखा समुह तह ९ Download
14 2019-12-19 प्रशासन सेवा, लेखा परीक्षण समूह तह ६ Download
15 2019-12-19 प्रशासन सेवा, वित्त समूह तह ७ Download
16 2019-12-19 प्रशासन सेवा, वित्त समूह तह ८ Download
17 2019-12-19 प्रशासन सेवा, वित्त समूह तह ९ Download
18 2019-12-19 प्रशासन सेवा, वित्त समूह तह १० Download
19 2019-12-19 विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ४ Download
20 2019-12-19 विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ५ Download
21 2019-12-19 विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ६ Download
22 2019-12-19 विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ७ Download
23 2019-12-19 विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह ९ Download
24 2019-12-19 विविध सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ समूह तह १० Download
25 2019-12-19 प्रशासन सेवा, कानून समूह तह ५ Download
26 2019-12-19 प्रशासन सेवा, कानून समूह तह ६ Download
27 2019-12-19 प्रशासन सेवा, कानून समूह तह ८ Download
28 2019-12-19 विविध सेवा, विज्ञ समूह स्वास्थ्य उप समूह तह ८ Download
29 2019-12-19 विविध सेवा, योजना तथा तथ्यांक समूह तह ७ Download
30 2019-12-19 विविध सेवा, योजना तथा तथ्यांक समूह तह ८ Download
31 2019-12-19 विविध सेवा, विज्ञ समूह चार्टड एकाउन्टेण्ट उप समूह तह ८ Download