Act Regulation

सि.नं. दस्तावेजको नाम दस्तावेजको प्रकार  
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ऐन Download
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ नियमावली Download
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि (दोश्रो संशोधन सहित), २०७५ कार्यविधि Download
सामाजिक सुरक्षा कोष (कर्मचारी प्रशासन) विनियमावली, २०७५ विनियमावली Download
कोषको रकम (वाणिज्य बैंकहरुमा) गर्ने लगानी कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि Download
रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि Download
आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७६ विनियमावली Download
स्वास्थ्य संस्था छनौट तथा योजनाको रकम भुक्तानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि Download
सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि Download
१० श्रम ऐन, २०७४ ऐन Download
११ श्रम नियमावली, २०७५ नियमावली Download