सूचना

सूचना

बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

२०७७ बैसाख २६

सबै हेर्नुहोस

मुद्दती खातामा लगानी गने सम्बन्धी सूचना !!!

२०७६ चैत्र २६

सबै हेर्नुहोस

मुद्दति खातामा लगानी गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

२०७६ फागुन २९

सबै हेर्नुहोस

एक वर्षे मुद्दती खातामा लगानी गने सम्बन्धी सूचना !!!

२०७६ फागुन ७

सबै हेर्नुहोस

वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना !!!

२०७६ फागुन ६

सबै हेर्नुहोस

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

२०७६ माघ १५

सबै हेर्नुहोस

एक बर्षे मुद्दती खातामा रकम लगानी गर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७६ माघ ६

सबै हेर्नुहोस

विशेषज्ञ चिकित्सकको रोष्टर सम्बन्धी सुचना

२०७६ पुस १७

सबै हेर्नुहोस

स्वास्थ्य संस्था छ्नौट सम्बन्धी सुचना

२०७६ पुस ६

सबै हेर्नुहोस

चौथो तह प्रशासन सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकासन सम्बन्धी सूचना

२०७६ मंसिर २९

सबै हेर्नुहोस