News & Events

एक बर्षे मुद्दती खातामा रकम लगानी गर्ने सम्बन्धी सूचना

2020-01-20

View All

प्रेस विज्ञप्ति

2019-10-25

View All

रोजगारदाताले बैक मार्फत कोषको खातामा रकम जम्मा गर्ने तरिका

2019-08-19

View All

User Manual for Payment through Connect IPS

2019-08-17

View All

List of member Banks for Connect IPS

2019-08-13

View All

श्रमिक योगदानको दर निर्धारण गरेको सूचना

2019-07-19

View All

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आवश्यक विज्ञहरु सूचीकृत हुने बारेको सूचना

2019-06-19

View All

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूको सूचीकरणको लागि विवरण भर्ने तरिका

2019-04-15

View All

सूचीकरण दर्ता गर्नको लागी नेपाली फन्ट Lay-out

2019-02-11

View All

रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान (नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएकाे सूचना)

2018-11-21

View All