Social Security Fund

खर्च विवरण

क्र. सं खर्च विवरण ब उ शि नं खर्च शिर्षक भुक्तानी पाउने ब्यक्ती/संस्था बिल निबेदन प्राप्त भएको मिती रकम अपलोड समय कैफियत बिल
एकाई कुल
* नोट :खर्च विवरण सार्वजनिक भएको ७२ घण्टा सम्म मात्र वेबसाइडमा प्रकाशित हुनेछ ।